نخستين نشست كميته تخصصي خبرنگاران ميراث فرهنگي و گردشگري تشكيل شد

ظاهرا هيات مديره انجمن صنفي مطبوعات مواقت كرده كه كميته تخصصي خبرنگاران ميراث فرهنگي و گردشگري زير مجموعه اين انجمن تشكيل شود. امروز نيز من و افشين اميرشاهي، جابر نوروي، سيما رادمنش، آرزو پاك، مريم خرسند، استاد دهقان، خانم پاپي، آقاي صدفي صادق خاموشي، دلبر توكلي،

خانم قيصري و حميدرضا حسيني و تعدادي از دوستان نخستين نشست كميته تخصصي خبرنگاران ميراث فرهنگي و گردشگري تشكيل داديم.

در اين نشست محورها و كليات و كاركردهاي اين كميه مورد بحث قرار گرفت و قرار شد تا هفته‌هاي آتي هيات اجرايي به راي‌گيري بچه‌ها انتخاب شوند.

اميدوارم كه اين كميته بتوامد سيمايي نيرومند از خبرنگاران اين حوزه را ترسيم كند.

/ 0 نظر / 14 بازدید